فروردين:

زندگي پر از تجربه هاي گوناگون است. از اين كه نسبت به انجام كار خود اظهار پشيماني ميكني و ديگران هم تو را سرزنش ميكنند ، ناراحت نشو. داراي نيتي پاك و بي آلايش و قلبي مهربان هستيد و خداوند در همه حال يار و ياورت است ، پس نگراني به خود راه نده و با توكل بر خدا و دقت كار خود را ادامه بده. كسي كه مورد اتهام قرار گرفته به زودي از او رفع اتهام ميشود و همه چيز روشن ميشود. با نيروي اراده ناممكن ها را ممكن بساز ، چون ميتواني.

مسافرت خوبست. بگذار امروزت با ديروزت متفاوت باشد. عبادت و ذكر به انسان آرامش خاصي مي دهد. به دنبال چيزي هستي كه تمام افكارت را تصاحب كرده و براي رسيدن به آن مرتب دعا ميكني.در اين راه عجله نداشته باش و از صبر و شكيبايي بهره ببر و از فردي آگاه كمك بگير و توكلت بر خدا باشد. به نداي وجدانت بيشتر گوش فرا بده. روز را با ورزش و نشاط و لبخند شروع كن ، ببين با يك لبخند ساده ولي از ته قلب زندگي چقدر عوض خواهد شد.ارديبهشت:

در فكر فردي هستي ولي او از تو يادي نميكند و مشغول كار ديگري است. در پي سودي هستي كه حاصلي ندارد. نگران نباش به زودي درها گشوده ميشود و به آنچه دوست داري ميرسي. كمي منظم تر باش . بگذار همه چيز در زمان خودش به وجود بيايد. جايي كه زندگي مي كني به قوانين و مقررات احترام بگذار و از خودت قانون درست نكن. ينده بسيار خوبي داري . دوران سختي و ناراحتي به زودي به پايان مي رسد. خبري خوش در مكورد ازدواج يك فرد ميشنوي. نيتي كه داري موجب ميشود از غم و اندوه رها شوي و كارت رونق پيدا كند. بيماري ات خوب ميشود و قرض ادا ميشود. مسكن و كار عوض خواهد شد. ملاقات مهمي در پيش داري . نذر خود را ادا كن . كمي عصبي شده اي ، با دعا و نيايش نگراني هايت را رفع كن. خاك محكوم به برخاستن در پيش پاي توفان است. اگر روح ما بزرگ و توفاني شود جسم محكوك همراهي است. خرداد:

بيش از اندازه زندگي خود را سخت ميگيري و از هر چيزي زود دلخور ميشوي. در حالي كه دنيا آنقدر بقا ندارد كه مرتب در تشويش و اظطراب باشي . قدري با مهرباني و حوصله عمل كن. از اين كه در مورد موضوعي با شكيبايي پيش مي روي خوب نيست زيرا زمان را از دست مي دهي. اين اندازه با تاني گام برداشتن سهل انگاري است ، پس با دقت ،سرعت عمل ، و تلاش گام بردار. كسي به تو عشق ميورزد ، اول او را امتحان كن. يكي از اقوام نياز به كمك دارد به او كمك كن. به زودي موقعيت بسيارز خوبي برايت حاصل ميشود ، به شرط آنكه دقت ، سرعت عمل و تلاش را از دست ندهي. زندگي خوبي داري. يكي از خردمندان تو را راهنمايي كرد اما به بهانه هاي گوناگون از زير بار انجام پند وي شانه خالي كردي در حالي كه او انساني مدبر و كارآزموده است. هديه اي زيبا از كسي كه تصورش را نميكردي دريافت ميكني. مسافرت پيش مي آيد اما وقت رفتن نداري.تير:

افكارت بسيار عالي است اما بايد با حوصله و شكيبايي عمل كني. فردي اصيل و شايسته هستي. با ازدواج ، پيوند مبارك دو انسان به هم گره ميخورد كه در عرش خدا موسيقي آن را فرشتگان مي نوازند. با تجربه اي كه به دست آورده اي ديگر بايد كمتر اشتباه كني. عيبي ندارد گذشته را فراموش كن و زندگيت را از نو بساز. معامله خوبي پيشنهاد ميشود ، حتما سود ميبري. خودت را از تجارت كنار نكش. از ناراحتي ها رهايي مي يابي و روزگار بر وفق مرادت خواهد بود. جوهر وجودت بسيار كارساز و مدير است. پس اراده ات را بكار بگير و با يك بار يا دوبار شكست از كوره در نرو. با زمان تجربه كاريت بيشتر و بهتر ميشود. اگرچه دنيا محل گذر است ولي نيكي و خوبي در آن پايدار مي ماند. افرادي مانند تو كه داراي قلبي پاك هستند ، هميشه موفق و پيشتازند. تا چند روز ديگر در كارت گشايش حاصل خواهد شد.صله رحم انجام بده.در علم و تحصيل پيشرفت داري.سعي كن درس هاي سخت را با خواندن بيشتر و سوال از ديگران براي خودت آسان كن.مرداد:

به دنبال مطلب و موضوعي خاص هستي و خوشبختي خود را در تصاحب آن ميپنداري. به همين جهت همواره افكارت متوجه اين مساله است . اين نيت داراي خير و بركت است و به زودي برآورده ميشود. هرچه به او پيله كني بدتر ميشود. مدتي بي تفاوت شوسعي كن رفتارت را كنترل كني تا او زده نشود. خودت قادر هستي او را آرام سازي. به او بيشتر توجه كن. يادت باشد كه توجه و مواظبت با بدبيني و وسواس فرق دارد. توجه علاقه است ولي وسواس بيماري. وقت خود را بيش از اندازه با رايانه تلف مي كني . نيتي در دل داري به زودي سرو سامان مي يابد و اجراي آن حتمي است. جاي هيچ گونه نگراني نيست. در چند ماه آينده تحول بزرگي در زندگيت به وجود مي آيد. به نحوي كه همه شاد و خرم خواهند شد. دست به كاري خواهي زد كه با گذشته تفاوت دارد و پيشرفت و ترقي ات در اين كار حتمي است. ولخرجي نكن و تا ميتواني پس انداز كن. زن و مرد در اين زمانه بايد سنگ زير آسياب باشند تا زندگيشان بچرخدشهريور:

مدتي است در انديشه كاري هستي كه از آن رضايت كامل نداري ولي نمي خواهي به او بگويي. در ترديد كامل به سر ميبري و نميخواهي مساله را با دوستانت در ميان بگذاري ، زيرا هر كس را شايسته مشورت نميداني. فعلا مقدماتش فراهم نشده و اجراي آن زود است. راه طولاني در پيش داري در حالي كه اگر آن را به موقعيت بهتري واگذار كني اوضاع به مراتب بهتر و عالي تر خواهد بود. بر خداوند متعال توكل كن كه روزگار خوبي پيش روي توست. فرزندان شايسته اي خواهي داشت. خريد و فروش خوب است. ملاقات مهم و مسافرت پر خير و بركتي خواهي داشت كه موفقيت آميز است. قدر زندگي بي ريا و محبت آميز خود را بدان. از امكانات نسبتا خوبي برخورداري و بايد ارزش اين امكانات را بداني. مشكلت با صلاحديد افراد باتجربه و كارآزموده حل ميشود. اما مسيري نسبتا طولاني دارد ، پس بايد شكيبا باشي و از ناملايمات نترسي


مهر:

فكر نكن زندگي ديگران عالي است و فقط تو دردسر داري. قدر زندگي را بدان حتي اگر از همه امكانات زندگي برخوردار نيستي. غصه خوردنت بيهوده است. اكنون از وضع خوبي برخوردار هستي اما بيش از اندازه به كار ديگران توجه مي كني. در امور ديگران دخالت نكن سعي كن واقع گرا باشي. هر چه زودتر از اين راه برگرد و راه جديد انتخاب كن. موقعيت به زودي عوض ميشود و رو به بهتر شدن است. به شرط آنكه با دقت ، سرعت عمل ، و تلاش را از دست ندهي. از مسافر خبرهاي خوش دريافت ميكني . در يك ميهماني برخوردي زيبا روي ميدهد كه به نفع توست. نسبت به زندگي خوش بين باش. زيرا انسان هاي بدبين اغلب اوقات افسرده اند. در كارهاي گروهي شركت كن و سعي كن با ديگران همكاري كني و اگر از دستت براي آنها كاري برمي آيد كوتاهي نكن . به تحصيل بيشتر توجه نشان بدهآبان:

سعي داري دشمني مردم را به دوستي تبديل كني . خودت شخصيتي قوي و جذاب داري. در زندگي مشترك قانع هستي . قادري هر كاري انجام دهي ، تفريح و ميهماني را دوست داري . از آمدن ديگران به خانه ات زياد لذت نمي بري بلكه دوست داري ميهمان ديگري باشي. خيلي زود صميمي ميشوي. داراي خصلت بشر دوستانه و نوع دوستي هستي و هميشه به فكر اصلاح ديگراني. اينكه احساس نگراني كرده و كار امروز را به فردا موكول ميكني نقطه منفي توست. بايد با روحيه خندان و مهربان در كار خود تجديد نظر كني. در كارهايت صداقت داشته باش. از كار خود پشيمان هستي و بايد گذشته را جبران كني . سفر كرده مي آيد. در امور تحصيل و كسب علم و دانش بسيار موفقي. تغيير مكان و شغل خوبست. تغذيه ات تناسب و نظم خاصي ندارد. خبري خوب دريافت ميكني. ارزش زندگي خود را بدان . همه تو را دوست دارند ، به زندگي لبخند بزن. از عقل و انديشه خود كمك بگير و در ساختن زندگي آباد و شادي بخش تلاش كن. به پدر و مادر خود محبت كن. ملاقات مهمي در پيش خواهي داشتآذر:

تولدت مبارك. فردي خيرخواه ، فرشته خو ، زيبا پسند و كمك رسان، فيلسوف و صلح جو و كاردان هستي. از اينكه منطقي و اهل حساب و كتاب هستي خوبست ، اما عشق احساس و دنيايي ديگر دارد. بيمار شفا مي يابد. از قهر كرده خبري دريافت ميكني. مقدمات اجراي اين نيت در حال شكل گيري است، جاي نگراني نيست. مژده اي دريافت ميكني. براي خودت يا همسرت موقعيت شغلي خوبي بدست مي آيد. از ترديد و دودلي دست بردار و با اراده قوي اقدام كن كه حتما موفق ميشوي. خريد و فروش چندان منفعتي ندارد. منتظر زمان بهتري باش. فرزندي مهربان و فرزنداني شايسته خواهي داشت. انسان خوش قلبي هستي. در جايش با محبت و در جايش چون كوه محكم و استواري. از مساله اي رنج مي بري و مايل هم نيستي با كسي در ميان بگذاري. بهتر است حوصله داشته باشي. ورزش و تفريح خوبست. زندگي را زياد سخت نگير. كارهايت را انجام بده اما يكي يكي ، با عجله شايد همه چيز خراب شود


دي:

مدت ها بود كه ناراحت و نگران بودي و از چيزي رنج ميبردي.كه با وضع جديد اين موضوع برطرف شده است. فكر نمي كردي اين موضوع به اين خوبي انجام گيرد. بنابراين نذر خود را ادا كن . از زندگي آرام و نسبتا خوب خود نهايت بهره مند شو كه از آينده كسي خبر ندارد. هيچگاه وقت خوش را صرف انتقام گيري نكن ، بلكه مانند باران باش و به همه محبت كن. بهتر است بدي مردم را به خداوند بسپاري كه دست او بالاترين دست هاست. از اينكه به عهد و پيمان خود وفا ميكني و به امور معنوي توجه داري بسيار عالي است. نيتي كه در دل داري مقدماتش هنوز فراهم نيست بهتر است صرف نظر كني. از افكار بيهوده بيرون بيا و براي خومد سرگرمي به وجود بياور. يكي از آشنايان نزديك گرفتاري دارد به او كمك كن . در فكر و انديشه كار بزرگي هستي. از پايين شروع كن و پله ها را يكي يكي بالا بروبهمن:

افكاري سخت تو را به خود مشغول كرده است  ، طوري كه خواب راحت نداري و حوصله ات با كوچكترين كار سر مي رود. بايد بداني جهان پر از مشكلات است و همه كارها هم نمي تواند بر وفق مرادت باشد. بايد با دور انديشي و حوصله منتظر انجام كارها باشي. مسايل ات زياد حاد نيستند. بر خداوند توكل داشته باش. از اينكه هميشه سعي داري مال حرام به زندگيت راه پيدا نكند بسيار عالي است . سعي كن از جاده مستقيم خارج نشوي. سخني را در جمعي بازگو ميكني كه بايد سنجيده و حساب شده باشد ، زيرا آنچه تو بر زبان مي آوري نشانه اي از باطن و شخصيت توست. دل كسي را شكسته اي ، همين هفته از او دلجويي كن. شغل و مقام خوبي در انتظار توست. در معامله اي سود ميبري ولي مواظب باش. روزگار شادي در پيش داري در صورتي كه با علاقه ، سرعت عمل اراده و فعاليت همراه باشد. اين هفته ملاقات مهمي در پيش داري. بيشتر به تغذيه و ورزش توجه داشته باش. كارهاي دستي برايت خوبست. از استعداد هاي درونيت كمك بگير و سعي كن اثري از خودت بر جاي بگذاري . علاقمند به يادگيري زبان هاي خارجي هستياسفند:

از زندگي خود شكايت نكن كه خيلي ها آرزوي زندگيت را دارند. از اينكه ديگران ارزش واقعي ات را نمي دانند ناراحت نباش ، زيرا اغلب مردم بي توجه هستند. ارزش هاي واقعي خود را كه همان مهر ، محبت ، ايثار و از خودگذشتگي است نشان بده. به قول معروف تو نيكي كن و در دجله انداز كه ايزد به بيابانت دهد باز. آن كسي كه ديروز تو را رنجانده نادان است سعي كن با منطق و دليل او را به ارزش زندگي واقف سازي. خودت يا يكي از بستگان به زودي مقامي بدست مي آوري كه باعث شاديت ميشود. بيمار شفا مي يابد. خريد خوبست. از امر و نهي خودداري كن. نسبت به او وفادار باش هرچند او بر وفق مرادت عمل نميكند. با مهر و محبت ميتواني او را اسير خويش سازي. اگر ميخواهي آسوده خاطر باشي در تمام كارها اعتدال را از دست نده. آنچه را كه از دست داده اي به زودي به دست مي آوري. به كتاب خواندن علاقمند ميشوي . يكي در خانه تو را خيلي دوست دارد و شب و روز در فكر توست با او مهربان باش و احترامش را نگه دار. خبرهاي خوش مي رسند. اميدوار باشمنبع: مجله موفقيت شماره 224 ( با تشكراتن فراوان از مجله بي نظير موفقيت و آقاي حلت )


گردآوري شده توسط: فالگير


تذكر: كپي برداري از اين مطلب منوط به كسب اجازه مدير وبلاگ ميباشد


+ نوشته شده توسط فالگیر در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ و ساعت ۰ قبل از ظهر |