تعبيرخواب پا

1ـ ديدن پاي خود در خواب ، علامت نوميدي و مغلوب ارادة ديگري شدن ، است .

2ـ ديدن پاي ديگران در خواب ، نشانة آن است  كه با سختي از حقوق خود دفاع مي كنيد و به مقامي بالاتر در زندگي دست مي يابيد .

3ـ اگر خواب ببينيد پاي خود را مي شوييد ، نشانة آن است كه اجازه مي دهيد تا ديگران شما را فريب بدهند .

4ـ اگرخواب ببينيد پايتان درد مي كند ، علامت آن است كه دچار مشكلات خانوادگي دست و پاگير و حقيري خواهيد شد .

5ـ اگر خواب ببينيد پاي شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است كه با جدا شدن از خانوادة خود ، تغييراتي در زندگي و كار خواهيد داد .

 

تعبيرخواب پادشاه

1ـ ديدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود مي كوشيد غرور را از خود دور كنيد . اما جاه طلبي همچنان بر شما حاكم است .

2ـ اگر خواب ببينيد پادشاهي تاجدار هستيد ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگيريد ، نشانة آن است كه براي كوتاهي در انجام وظايف خود سرزنش خواهيد شد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند به حضور پادشاه رسيده است ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد كه از او حساب مي برد . اما اگر خواب ببيند از جانب پادشاه مورد التفات قرار مي گيرد ، علامت آن است كه بر مقامي والا ارتقاء مي يابيد و از روي تفاهم با مردي ازدواج مي كند .

 

تعبيرخواب پادو

1ـ ديدن پادو در خواب ، علامت آن است كه با فرد غير قابل اعتمادي پيمان دوستي مي بنديد ، و در كنترل انگيزه هاي آني و عجولانه خود ناتوان مي مانيد .

2ـ اگر زني خواب ببيند به عنوان پادو در جايي كار مي كند ، نشانة آن است كه در ماجراهايي حماقت آميز شركت خواهد كرد .

 

تعبيرخواب پارچ

1ـ ديدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقي مداراگر با ديگران است ، و همچنين به ثمر رسيدن تلاشهاي شما .

2ـ ديدن پارچ شكسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .

 

تعبيرخواب پارچه

1ـ ديدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است كه دوستان رياكار با رفتار خود شما را اندوهگين خواهند ساخت .

 

تعبيرخواب پارچةگل دار

ديدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسياري را به بيهودگي تلف خواهيد كرد .

 

تعبيرخواب پارچةمخمل

1ـ ديدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقيت به پيش خواهد رفت .

2- اگر خواب ببينيد لباسی از مخمل بر تن کرده ايد نشانه آن است که در زندگی امتيازی مهم بدست خواهيد آورد .

3ـ ديدن پارچة مخمل كهنه و قديمي در خواب ، نشانة آن است كه با غرور فراوان سعادت و خوشبختي را از خود دور مي سازيد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي از مخمل بر تن كرده است ، نشانة آن است كه افتخاراتي به او اعطاء خواهد شد ، از ميان چند خواستگار ثروتمند ناچار يكي را براي زندگي انتخاب خواهد كرد .

 

تعبيرخواب پارك

1ـ اگر خواب ببينيد در پارك زيبايي قدم مي زنيد ، علامت آن است كه با تفريحات لذتبخش ، شادي در زندگي شما راه خواهد يافت .

2ـ اگر خواب ببينيد با همسر خود در پارك قدم مي زنيد ، نشانة آن است كه زندگي آسوده و شادي بخش خواهيد داشت .

3ـ ديدن پاركهاي متروك و ويران در خواب ، نشانة زندگي سخت و مشقت بار است .

 

تعبيرخواب پارو

1ـ اگر خواب ببينيد پارو به دست داريد ، علامت آن است كه براي آسايش ديگران از لذتهاي زندگي چشم مي پوشيد .

2ـ اگر خواب ببينيد پاروي خود را گم كرده ايد ، نشانة آن است كه براي عملي كردن طرحهايي بيهوده تلاش مي كنيد .

3ـ ديدن پاروي شكسته در خواب، نشانة چشم پوشي از تفريح مورد علاقة خويش است .

 

تعبيرخواب پاسبان

1ـ ديدن پاسبان در خواب ، علامت آن است كه تغييراتي نامساعد در زندگي شما روي خواهد داد كه موجب مي شود رنج عظيمي را تحمل كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد پاسبان شده ايد يا علاقمنديد كه به اين مقام گماشته شويد ، نشانة آن است كه در كاري شركت مي كنيد كه براي شما نه سودي دربر دارد و نه افتخاري .

3ـ اگر خواب ببينيد از دست پاسباني كه مي خواهد شما را دستگير كند فرار مي كنيد ، نشانة آن است كه به كارهاي غير قانوني دست خواهيد زد .

 

تعبيرخواب پاكت نامه

1ـ ديدن پاكت نامه در خواب ، علامت شنيدن خبرهاي مأيوس كننده و غم انگيز است .

 

تعبيرخواب پالتو

1ـ ديدن پالتو در خواب علامت آن است كه از مخالفت ديگران با آراي شما رنج خواهيد كشيد .

2ـ قرض دادن پالتو خود به ديگران در خواب ، نشانة آن است كه اشتباهات افراد ناشناس به زندگي شما زيان خواهد زد .

3ـ ديدن يا پوشيدن پالتوي زيبا در خواب ، نشانة رسيدن به آرزوهاست .

 

تعبيرخواب پانسمان

1ـ اگر خواب ببينيد پانسمان مي شويد ، علامت آن است كه ثروتي به دست مي آوريد كه پايدار نيست .

2ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش لباسي از جنس باندِ پانسمان بر تن كرده است ، نشانة آن است كه روي همسر خود تأثيري قدرتمند خواهد داشت .

 

تعبيرخواب پاييز

1ـ اگر زني خواب فصل پاييز ببيند ، نشانة آن است كه از دعوا و اختلافات ديگران براي كسب دارايي سود خواهد برد .

2ـ اگر زني خواب ببيند در فصل پاييز مي خواهد ازدواح كند ، نشانة آن است كه شوهري دلخواه خواهد يافت و زندگي مطلوبي خواهد داشت .

 

تعبيرخواب پتو

1ـ خواب پتوي كثيف ، نشانة خيانت و بي وفايي است .

2ـ خواب پتوي تميز و پاكيزه ، نشانة اقبال است . و اينكه از بيماريي خطرناك توسط عواملي ناشناخته نجات خواهيد يافت .

 

تعبيرخواب پختن گوشت

اگر در خواب گوشتي در حال پختن ببينيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي و توقعات بيش از اندازه به اطراف مي نگريد .

 

تعبيرخواب پخت و پز

خواب آشپزي ، براي زنان ، علامت نداشتن حامي است و اينكه بايد از فرزندان خود بيشتر مراقبت كنند .

 

تعبيرخواب پدر

1ـ اگر در خواب پدر خود را ببينيد ، علامت آن است كه با مشكلي در زندگي مواجه مي شويد . مشكل شما حل نمي شود مگر با فرد عاقلي مشورت كنيد .

2ـ اگر خواب پدر خود را ببينيد كه پيش تر مرده است ، علامت آن است كه كارهاي شما به سختي پيش خواهد رفت .

3ـ اگر دختري خواب پدر خود را ببيند كه پيش تر مرده است ، نشانة آن است كه نامزدش او را فريب مي دهد .

 

تعبيرخواب پدر بزرگ يا تعبيرخواب مادر بزرگ

ديدن و گفتگو با پدر بزرگ يا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است كه با مشكلاتي مواجه مي شويد كه به سختي مي توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز ديگران سر انجام بر مشكلات غلبه مي كنيد . 

 

تعبيرخواب پدر خوانده

1ـ ديدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزديكان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببينيد ، نشانة روابط مطلوب خانوادگي است .

 

تعبيرخواب پدر روحاني

1ـ اگر در خواب پدر روحاني را ببينيد ، نشانة آن است كه به سفرهايي نامساعد خواهيد رفت و در زندگي شما دگرگونيهاي ناراحت كننده اي روي خواهد داد .

2ـ اگر در خواب صداي موعظة پدر روحاني را بشنويد ، نشانة آن است كه فرد مكاري شما را از راه راست منحرف مي كند .

3ـ اگر خواب ببينيد خودتان كشيش هستيد ، نشانة آن است كه حقوق ديگران را به نفع خودتان پامال مي كنيد .

 

تعبيرخواب پدر مقدس

1ـ اگر در خواب ببينيد پدر مقدس شده ايد ، نشانة آن است كه توطئه هايي براي نابودي شما در حال چيده شدن است . 

2ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببينيد ، نشانة آن است كه با فريب و چاپلوسي ، قربان دامي خواهيد شد و از اين حيله ها پس از اسارت متحير خواهيد ماند .

3ـ اگر زني جوان در خواب ببيند كه با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانة آن است كه در مقابل چرب زبانيهاي حيله گرانه تسليم خواهد شد و با اين كار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببيند كه با پدر مقدس ازدواج مي كند ، با وجود فقر و بد بختي و وسوسه هاي دروني آبروي خود را حفظ خواهد كرد .

 

تعبيرخواب پر

1ـ اگر خواب ببينيد پر هايي كه گرداگرد شما پراكنده اند بر زمين مي نشينند ، نشانة آن است كه سنگيني مسئوليتهاي زندگي را به تنهايي بر شانة خود حمل مي كنيد .

2ـ ديدن پرهاي عقاب در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما برآورده خواهد شد .

3ـ ديدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذيتهاي اندك است .

4ـ اگر خواب ببينيد پر اردك يا غاز مي خريد يا مي فروشيد ، نشانة موفقيت و خوشبختي است .

5ـ ديدن پرهاي سياه در خواب ، نشانة نوميدي در روابط دوستانه است .

6ـ اگر زني در خواب پر شتر مرغ يا پرهاي تزئيني ديگري ببيند ،  علامت آن است كه در كارهاي اجتماعي پيشرفت مي كند .  اما ديگران روش او را براي پيشرفت در كارهاي اجتماعي نمي توانند به كار گيرند .

7ـ اگر فردي كه به ادبيات علاقمند است خواب پر ببيند ، علامت آن است كه دوره اي از زندگي اش با موفقيت همراه خواهد بود .

8ـ اگر دختري خواب ببيند كلاهي كه بر سر گذاشته به پري مزين شده است ، نشانة آن است كه توفيق و اقبال او در زندگي ، به جذابيتهايش بستگي خواهد داشت .

 

تعبيرخواب پرتگاه

1ـ اگر خواب ببينيد بر لبة پرتگاهي ايستاده ايد ، علامت آن است كه مصيبت و بدبختي شما را تهديد مي كند .

2ـ سقوط كردن از لبة پرتگاهي در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختي است .

 

تعبيرخواب پرده

1ـ ديدن پرده در خواب ، نشانة ديدار كنندگاني است كه شما را ناراحت و نگران مي كنند .

2ـ ديدن پرده هاي كثيف در خواب ، دلالت بر دعواهايي ننگين و شرم آور دارد .

 

تعبيرخواب پرده پر نقش و نگار

 1ـ ديدن پرده اي پر نقش و نگار و گران قيمت در خواب ، نشانة آن است كه زندگي پر تجمل و اشرافي مورد علاقة‌ شما خواهد بود .

2ـ ديدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است كه تمايلات خود را ارضاء خواهيد نمود .

3ـ اگر دختري خواب ببيند كه به پنجرة اتاقش پرده اي پر نقش و نگار آويخته است ، نشانة آن است كه به زودي با فردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

 

تعبيرخواب پرستار

1ـ اگر خواب ببينيد در خانه پرستاري از شما مراقبت مي كند ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتي برخوردار خواهند بود .

2ـ اگر خواب ببينيد پرستاري خانة شما را ترك مي گويد ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتي برخوردار خواهند بود .

3ـ اگر زني خواب ببيند پرستار است و از بيماران مراقبت مي كند ، نشانة آن است كه با از خودگذشتگي احترام ويژه اي در ميان مردم به دست مي آورد .

4ـ اگر زني خواب ببيند پرستار است و بيماران را ترك مي گويد ، نشانة آن است كه به وسوسه هاي فريبنده تن خواهد داد .

 

تعبيرخواب پرستاري

1ـ اگر زني خواب ببيند از نوزاد خود پرستاري مي كند ، نشانة آن است كه به كاري دلپذير مشغول خواهد شد . 2ـ اگر دختري خواب ببيند از نوزادي پرستاري مي كند ، علامت آن است كه مقام ارزشمند و معتبري به دست خواهد آورد .

3ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش از كودك خردسالش مراقبت مي كند ، نشانة آن است كه مسئوليتهاي خود را به شكل هماهنگي پيش خواهد برد .

 

تعبيرخواب پرستو

1ـ ديدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگي بين اعضاي خانواده است .

2ـ ديدن پرستوي زخمي يا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نوميدي شدن است .

 

تعبيرخواب پرنده

1ـ ديدن پرندگان با بالهاي زيبا در خواب ، نشانة خوشبختي است .

2ـ اگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آن است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت  .

3ـ اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد ، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است .

4ـ ديدن پرنده اي زخمي در خواب ، نشانة آن است كه براي فرزند گمراه خود تأسف خواهيد خورد .

5ـ ديدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختي و پايان وضع نامطلوب زندگي .

6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسيدن به خواسته هاست .

7ـ اگر كشاورزي خواب ببيند پرندگان را با تفنگ شكار مي كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است . 

 

تعبيرخواب پرواز

1ـ اگر خواب ببينيد در اوج آسمان پرواز مي كنيد . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهايي روبرو مي شويد . 

2ـ اگر خواب ببينيد نزديك به زمين پرواز مي كنيد ، نشانة آن است كه از بيماري و پريشاني نجات خواهيد يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد بر فراز آبي گل آلود پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتي مناسبند تا شما را بدام بيندازند ، بايد مراقب اطراف خود باشيد .

4ـ اگر خواب ببينيد بر فراز مكانهايي مخروبه پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه در محيطهاي مأيوس كننده با بدبختي زندگي خواهيد كرد .

5ـ اگر خواب ببينيد در حين پرواز درختان و گياهان سبز را تماشا مي كنيد ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتي و سختي در مدتي كوتاه ، خوشبختي شما را در آغوش مي گيرد .

6ـ اگر خواب ببينيد در حين پرواز به خورشيد نگاه مي كنيد ، علامت آن است كه بيهوده نگران هستيد ، زيرا در كارها به توفيق مي رسيد .

7ـ اگر خواب ببينيد از كنار ماه و سيارات ديگر پرواز مي كنيد ، دلالت بر قحطي و جنگ دارد .

8ـ اگر خواب ببينيد با بالهايي سياه پرواز مي كنيد ، نشانة نوميدي است . اگر در حين پرواز سقوط كنيد ، علامت آن است كه در زندگي فردي منحط و پست مي شويد . اگر در حين پرواز از خواب بيدار شويد ، علامت آن است كه ديگر بار مقام و منزلت خود را بدست مي آوريد .

9ـ اگر مردي خواب ببيند با بالهاي سفيد بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز مي كند ، نشانة آن است كه در كارها پيشرفت مي كند و به آرزوهاي خود دست مي يابد و همچنين در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكيده باشد ، علامت آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي خود بايد مبارزه كند . در كارها پيشرفتي ناچيز خواهد كرد .

10ـ اگر دختري خواب ببيند از شهري به شهر ديگر پرواز مي كند ، و سرانجام بر نوك كليسايي فرود مي آيد ، نشانة آن است كه خواستاران دروغي بسيار خواهد داشت كه با آنها مخالفت مي كند . شايد مدتي بيمار شود .

11ـ اگر دختري خواب ببيند در حيني كه پرواز مي كند به او تيراندازي مي شود ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند كه مانع پيشرفت او براي رسيدن به درجات بالاتر بشوند .
+ نوشته شده توسط فالگیر در جمعه چهاردهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت ۲۲ بعد از ظهر |