تعبير خواب  خاك

1ـ اگر خواب ببينيد خاك اطراف گلها و گياهان زيرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد كه موقعيتهاي مطلوب قسمت شما خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد لباس شما خاكي است ، نشانة آن است كه تسليم قانون مي شويد ، يا ناچار خواهيد شد ، خانة خود را ترك كنيد .

3ـ اگر خواب ببينيد كسي روي شما خاك مي پاشد ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

 

تعبير خواب خاك اره

 ديدن خاك اره در خواب ، علامت آن است كه اشتباهات اندوهبار باعث پريشاني شما خواهد شد .

 

تعبير خواب خاك انداز

1ـ ديدن خاك انداز در خواب ، نشانة آن است كه وظيفه اي دشوار اما دلپذير را به عهده خواهيد گرفت .

2ـ ديدن خاك انداز شكسته در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته هايتان بي پاسخ خواهد ماند .

 

تعبير خواب خاكسپاري

1ـ ديدن مراسم خاكسپاري در خواب ، علامت ازدواجي نامبارك و داشتن فرزندي بيمار است .

2ـ ديدن مراسم خاكسپاري فردي بيگانه در خواب ، دلالت بر نگرانيهاي ناگهاني دارد .

3ـ ديدن مراسم خاكسپاري فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضاي خانواده است . اما يكي از دوستان دچار نوميدي بزرگي خواهد شد .

4ـ اگر زني خواب ببيند با لباس سياه در مراسم خاكسپاري كسي شركت كرده است ، نشانة آن است كه بزودي بيوه خواهد شد .

5ـ ديدن مراسم خاكسپاري يكي از نزديكان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بين افراد خانواده است .

 

تعبير خواب خاكستر

1ـ ديدن خاكستر در خواب ، نشانة نوميد شدن است و روبرو شدن با حوادثي تلخ و غم انگيز است . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه محصولاتي آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در معاملات و امور تجاري شكست خواهد خورد . اگر پدر يا مادري در خواب خاكستر ببيند ، علامت آن است كه از دست فرزندان خود رنج بسياري خواهند كشيد .

 

تعبير خواب خاك كوزه گري

ديدن خاك كوزه گري در خواب ، نشانة آن است كهگ فقر و بدبختي شما را مشوش و پريشان خواهد ساخت . اگر دختري خواب ببيند با نامزدش روي خاك كوزه گري راه مي رود ، علامت آن است كه براي به دست آوردن منفعت و پول بيشتر دوست خود را ترك مي گويد .

 

تعبير خواب خال سياه

ديدن خالهاي سياه بر تن كسي در خواب ، علامت بيمار شدن و اختلافات خانوادگي است .

 

تعبير خواب خال كوبي

1ـ اگر خواب ببينيد بر تن شما خال كوبي شده است ، نشانة آن است كه امري موجب مي گردد خانة خود را براي مدتي طولاني ترك كنيد .

2ـ ديدن خال كوبي روي بدن ديگران در خواب ، نشانة آن است كه به رابطة عاشقانه ديگران حسادت مي كنيد.

3ـ اگر خواب ببينيد بر بدن ديگران خال كوبي مي كنيد ، نشانة آن است كه براي كسب تجربه اي ممتاز از جمع دوستان خارج مي شويد .

 

تعبير خواب خاله

1ـ اگر دختري در خواب خالة خود را ببيند ، دلالت بر آن دارد كه براي انجام عملي مورد سرزنش قرار مي گيرد و اين امر موجب پريشاني او مي شود .

2ـ اگر در خواب ببينيد خالة شما شادمان است ، نشانة آن است كه اختلافات جزئي حل خواهد شد .

 

تعبير خواب خامه

اگر خواب ببينيد به ميهمانان خود خامه تعارف مي كنيد ، نشانة آن است كه بايد به جاي كشاورزي به تجارت در بازار بپردازيد تا بتوانيد ثروتي گرد بياوريد .

 

تعبير خواب خانه

1ـ ديدن خانة قديمي خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباري به دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .

2ـ اگر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و همه چيز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده به شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

 

تعبير خواب خبر

1ـ شنيدن خبرهاي خوب در خواب ، علامت داشتن دوستاني صميمي با علايق مشترك است و همچنين نشانة توفيق در زندگي است .

2ـ شنيدن خبرهاي بد در خواب علامت داشتن دوستاني ناسازگار و روبرو شدن با موقعيتهاي نامطلوب در زندگي است .

 

تعبير خواب خبرچين

1ـ ديدن فردي خبرچين در خواب ، نشانة آن است كه دشمناني خواهيد داشت كه مي كوشند به زندگي شما آسيب وارد آورند .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران شما را فردي خبرچين قلمداد مي كنند ،علامت آن است كه زندگي آيندة شما پر از فراز و نشيب خواهد بود .

 

تعبير خواب خدمتكار

1ـ ديدن خدمتكار در خواب ، نشانة تغييرات يقيني و بدبختي است .

2ـ اگر مردي خواب ببيند عاشق خدمتكاري شده است ، نشانة آن است كه احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ريشخند ديگران واقع شود .

 

تعبير خواب خر

1ـ اگر خواب ببينيد خري مقابل شما عرعر مي كند ، علامت آن است كه فردي هرزه و لاابالي مي خواهد در حضور ديگران به شما اهانت كند .

2ـ اگر در خواب صداي عرعر خري را از فاصله اي دور بشنويد ، نشانة آن است كه ثروتي به شما مي رسد و يكي از نزديكان شما به دار فاني مي پيوندد .

3ـ اگر خواب ببينيد سوار بر خر شده ايد ، علامت آن است كه از سرزمينهاي بيگانه ديدار خواهيد كرد و از راههاي پر فراز و نشيب و ناهموار خواهيد گذشت .

4ـ اگر در خواب ديگران را سوار بر خر ببينيد ، علامت آن است كه زندگي همراه با مشقت است و ارث و ميراث اندكي به شما خواهد رسيد .

5ـ اگر خواب ببينيد ريش سفيدان قوم سوار بر خر سفر مي كنند ، علامت آن است كه مؤمنان شما را از عياشي و خودخواهي بر حذر مي دارند و موجب مي شوند كه نسبت به حقوق انسانها عادلانه فكر كنيد .

6ـ خر سواري در خواب ، نشانة بكار گرفتن تمام نيرو در مقابله با دشمنان است . و اينكه زنان شرور موجب دردسر مي شوند .

7ـ اگر در خواب خري به شما لگد بزند ، نشانة آن است كه روابطي نامشروع داريد و از برملا شدن اسرار نگرانيد

8ـ اگر خواب ببينيد افسار خري را در دست گرفته ايد ، علامت آن است كه زناني را كه از چاپلوسي لذت مي برند به راه درستي هدايت مي كنيد .

9ـ اگر خواب ببينيد كودكان خرسواري مي كنند ، علامت تندرستي و سر به راه بودن فرزندان است .

10ـ اگر در خواب از روي خر به زمين بيافتيد ، علامت آن است كه در زندگي دچار نوميدي و شكست مي شويد ، اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، نشانة اختلافات و جدايي است .

11ـ ديدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر افراط در اعمال غيرقانوني و شهرتراني ، از چنين هوسهايي اشباع خواهيد شد .

12ـ اگر خري بيگانه ميان خرهاي آشنا ببينيد ، نشانة آن است كه ارث كلاني به شما مي رسد .

13ـ اگر خواب ببينيد خري به شما هديه مي دهند يا خري مي خريد ، علامت آن است كه به مقامي رفيع دست مي يابيد ، اگر مجرد باشيد ازدواج موفقي خواهيد كرد .

14ـ ديدن خر سفيد در خواب نشانة ثروتي زياد و پايدار است كه با آن مي توانيد به تحقيقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به جمعي وارد مي شود كه سالها آرزوي آشنايي با آنها را داشت .

 

تعبير خواب خرابه

1ـ ديدن خوابه در خواب ، علامت آن است كه ميان عشاق پيمانها شكسته خواهد شد ، محصولات زراعي خراب و نابود خواهد شد ، و اوضاع و احوالي آشفته در همه امور رخنه خواهد كرد .

2ـ ديدن خرابهاي باستاني در خواب ، نشانة آن است كه به سفرهايي بسيار خواهيد رفت ، اما براي به دست آوردن آرزويي كه سالها دنبالش بوديد ، موفقيت چنداني به دست نمي آوريد .

 

تعبير خواب خرچنگ

1ـ ديدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است كه به شما ثروتي بخشيده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد گوشت خرچنگ مي خوريد ، نشانة آن است كه در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگي كشيده خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد گوشت خرچنگ را در سالاد ريخته ايد ، نشانة آن است كه دستيابي به ثروت و موفقيت تغييري در دست و دل بازي شما نمي دهد ، از زندگي لذتهاي فراوان خواهيد برد .

4ـ اگر خواب ببينيد براي صرف غذا دستور مي دهيد خوراك خرچنگ برايتان بياورند ، نشانة آن است كه زيردستاني خواهيد داست و به مقام برجسته اي دست خواهيد يافت .

5ـ اگر در خواب خرچنگي را در آبهاي شيرين ببينيد ، نشانة آن است كه فريب و نيرنگ خواهيد خورد .

 

تعبير خواب خرس

1ـ ديدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه دنباله رو باشيد ، با شكست مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد خرسي را مي كشيد ، نشانة رهايي از بند گرفتاريهاي قبلي است .

3ـ اگر دختري خواب خرس ببيند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمي با ديگري بدبخت و نوميد خواهد شد .

 

تعبير خواب خرس قطبي

1ـ ديدن خرسهاي قطبي در خواب ، علامت آن است كه بدبختي با لباسي زيبا به شما نزديك خواهد شد . بزرگترين دشمنان با رفتاري دوستانه مي خواهند شما را فريب بدهند . رقبا نيز مي كوشند ، مقام شما را از آنِ خود كنند .

2ـ ديدن پوست خرس قطبي در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .

 

تعبير خواب خرطوم فيل

ديدن خرطوم فيل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را محاصره خواهند كرد ، اوقاتي پرخطر پيش رو خواهيد داشت .

 

تعبير خواب خرگوش

1ـ ديدن خرگوش در خواب ، نشانة تغييرات مساعد در زندگي است و به دست آوردن سود بيشتر از قبل .

2ـ ديدن خرگوشهاي سفيد در خواب ، علامت وفاداري در امور عاشقانه است .

3ـ ديدن خرگوشها در حال جست و خيز ، علامت آن است كه بچه ها در شادماني شما نقش مهمي ايفا خواهند كرد .

 

تعبير خواب خرگوش صحرايي

1ـ اگر خواب ببينيد خرگوش صحرايي از شما فرار مي كند ، علامت آن است كه به شكل اسرار آميزي چيز باارزشي را از دست مي دهيد . اما اگر در خواب خرگوش را بگيريد ، نشانة آن است كه در بحث با ديگران پيروز مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد خرگوشها را دست آموز مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستي بي استعداد اما منظم پيدا خواهيد كرد .

3ـ ديدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ دوستي است .

4ـ اگر خواب ببينيد سگها به دنبال خرگوشها مي دوند ، علامت آن است كه بين دوستانتان مشاجره و اختلاف روي مي دهد و شما ميانجي مي شويد تا ديگر بار روابط دوستانه بين آنها حكمفرما شود .

5ـ اگر خواب ببينيد به طرف خرگوشي تيراندازي مي كنيد ، علامت آن است كه براي گرفتن حق خود به خشونت متوسل مي شويد .

 

تعبير خواب خرما

1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببينيد ، نشانة پيوندي فرخنده است .

2ـ اگر خواب ببينيد از خرماي بسته بندي شده مي خوريد ، علامت كمبود و پريشاني است .

 

تعبير خواب خرمن

1ـ ديدن خرمن در خواب ، علامت لذت و سعادت است .

2ـ ديدن خرمن انبوه در خواب ، علامت آن است كه تشكيلات سياسي مي كوشند مواضع خود را پيش ببرند .

3ـ ديدن خرمن اندك در خواب ، علامت سود كم است .

 

تعبير خواب خروس

1ـ شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپيده دم ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهيد كرد و صاحب خانه اي مجلل خواهيد شد .

2ـ شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتي براي گريستن و نوميدي شما وجود خواهد داشت .

3ـ ديدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك مي گوييد .

4ـ ديدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقايعي تأسف بار در آينده مي دهد .

 

تعبير خواب خروس جنگي

1ـ ديدن خروس جنگي در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت اندك خود ، قانع و خرسند خواهيد بود .

2ـ ديدن خروس جنگي بيمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهايي سخت و سرد قرار خواهيد گرفت و به منافع شما زيان خواهد رسيد .

 

تعبير خواب خز

1ـ اگر خواب ببينيد پوست خز خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهيد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد لباسي از خز به تن داريد ، نشانة آن است كه هميشه از فقر و نيازمندي در امان خواهيد بود

3ـ ديدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .

4ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي از پوست خز گرانقيمت بر تن دارد ، نشانة آن است كه با مردي عاقل ازدواج خواهد كرد .

 

تعبير خواب خزه

1ـ ديدن خزه در خواب ، علامت آن است كه حرفة مستقلي نخواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد بر خاك خزه اي فراوان روييده است ، علامت آن است كه به افتخار دست خواهيد يافت و مورد احترام ديگران قرار خواهيد گرفت .

 

تعبير خواب خسوف

ديدن خسوف در خواب ، نشانة بيماري مسري يا علامت مرگ است .

 

تعبير خواب خشخاش

1ـ ديدن خشخاش در خواب ، علامت آن است كه جذب تفريحاتي خواهيد شد كه هيچ پايه و اساس درستي ندارند .

2ـ اگر در خواب بوي خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است كه قرباني وسوسه ها و چرب زباني حيله گران خواهيد شد .

 

تعبير خواب خشكسالي

ديدن خشكسالي در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بين ملتهاست و شكستن كشتي ها در دريا و رفتن بر زمينهايي سوخته و جدايي افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناك ديگر .

 

تعبير خواب خشم

1ـ اگر خواب ببينيد خشمگين هستيد و با فرياد از ديگران انتقاد مي كنيد و اشياء را به سويي پرت مي كنيد ، علامت آن است كه دوستانتان با وقايعي تلخ روبرو خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران خشمگين شده اند ، علامت آن است كه با اوضاع نامساعد كار خود در محيط اجتماعي روبرو خواهيد شد .

3ـ اگر دختري نامزد خود را در خواب خشمگين ببيند ، علامت آن است كه در امور عاشقانه با سوء تفاهمي مواجه خواهد شد .

 

تعبير خواب خطر

1ـ اگر خواب ببينيد در موقعيتي خطرناك قرار گرفته ايد و مرگتان حتمي است ، نشانة آن است كه از گمنامي به افتخار و شهرت دست مي يابيد .

2ـ اگر دختري در خواب از وضعيتي خطرناك كه او را احاطه كرده است نتواند بگريزد ، نشانة آن است كه در خانواده و همينطور از جانب ديگران اذيت مي شود . اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، دلالت بر تباهي اميدهايشان دارد .

 

تعبير خواب خط كش

ديدن خط كش در خواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن كارهاي خود فعاليتي چشم گير خواهيد كرد .

 

تعبير خواب خفاش

1ـ ديدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصيبت و بد بختي است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسيد . خواب خفاش نشانة مرگ پدر يا مادر شما نيز هست يا از دست دادن يكي از اعضاي بدن خود يا كور شدن .

2ـ ديدن خفاش سفيد در خواب ، علامت مرگ كودكي است .

 

تعبير خواب خفگي

اگر در خواب احساس خفگي كنيد ، نشانة آن است كه در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساري خواهيد كرد .

 

تعبير خواب خلال دندان

1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است كه اگر در آينده توجه خود را معطوف به كينه و كدورتها بكنيد ، هيچ پيشرفتي در زندگي نخواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد براي تميز كردن دندانهايتان از خلال دندان استفاده مي كنيد، نشانة آن است كه در آسيب رساندن به زندگي يكي از دوستانتان نقش مهمي ايفا خواهيد كرد .

 

تعبير خواب خميازه

1ـ اگر خواب ببينيد خميازه مي كشيد ، علامت آن است كه بيهوده به جستجوي آسودگي و فراغت خاطر مي گرديد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران خميازه مي كشند ، علامت آن است كه دوستان خود را در وضعيتي فلاكت بار خواهيد ديد .  

 

تعبير خواب خنده

1ـ اگر خواب ببينيد شادمان هستيد و مي خنديد ، علامت آن است كه در زندگي خود موفقيت به دست مي آوريد و با دوستان در جشنهاي شادي بخش شركت مي كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد به چيز غريبي بيش از حد مي خنديد ، نشانة آن است كه در اثر هرج و مرج در زندگي ، نوميد خواهيد شد .

3ـ شنيدن صداي خندة كودكان در خواب ، علامت تندرستي و نشاط در زندگاني است .

4ـ اگر در خواب به دست پاچگي ديگران بخنديد ، علامت آن است كه براي ارضاء خود خواهي خود عمداً به دوستان آسيب مي رسانيد .

5ـ شنيدن خنده اي از روي تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بيماري و امور مأيوس كننده است .

 

تعبير خواب خواهر زاده

اگر زني خواب خواهر زاده خود را ببيند ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك امتحانات غير منتظره اي از او خواهد شد .

 

تعبير خواب خواهر ناتني

ديدن خواهر ناتني خود در خواب ، نشانة آن است كه از نگراني غير قابل باوري رنج خواهيد كشيد .

 

تعبير خواب خود كشي

1ـ اگر خواب ببينيد دست به خود كشي مي زنيد ، نشانة آن است كه بدبختي بر دوش شما سنگيني خواهد كرد.

2ـ اگر خواب ببينيد كسي دست به خود كشي زده است ، نشانة آن است كه شكست ديگران در زندگي بر منافع شما تأثيري منفي خواهد گذاشت .

3ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش دست به خود كشي زده است ، نشانة آن است كه در اثر بي وفايي نامزد خود نوميد و افسرده خواهد شد .

 

تعبير خواب خورشيد

1ـ ديدن طلوع درخشان خورشيد در خواب ، نشانة آن است كه آينده و عده هاي روزهايي شعف انگيز را خواهد داد .

2ـ ديدن خورشيد به هنگام ظهر ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود و همچنين به سعادتي نامحدود دست خواهيد يافت .

3ـ ديدن غروب خورشيد در خواب ، نشانة آن است كه لذت بردن از ثروت و شادماني به نقطة اوج خود خواهد رسيد . ديدن غروب خورشيد ، هشداري است تا بيشتر مراقب منافع خود باشيد .

4ـ اگر خورشيد را از لابلاي ابرها به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه مشكلات و سختيها كم رنگ مي شوند و خوشبختي و سعادت آغوش خود را به روي شما خواهد گشود .

5ـ ديدن خورشيد در حال كسوف ، نشانة روبرو شدن با ايامي جنجالي و پر خطر است . اما سرانجام اين ايام به پايان مي رسد و وضع زندگي شما بهتر از قبل خواهد شد .

 

تعبير خواب خوره

اگر خواب ببينيد اثر بيماري خوره بر بدن بزرگ مي شود ، نشانة آن است كه مقام شما ارتقاء خواهد يافت و به امتيازاتي دست خواهيد يافت .

 

تعبير خواب خوك

1ـ ديدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگي و شغل شما دگرگونيهايي ايجاد          مي شود.

2ـ ديدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پيدا مي كنيد .

3ـ ديدن ماده خوك و خوكهاي تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهاي خود پيشرفت خواهيد كرد .

4ـ شنيدن صداي خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسي احساس نوميدي خواهيد كرد .

5- اگر خواب ببينيد به خوكها غذا مي دهيد . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصي شما افزوده خواهد شد .

6- اگر خواب ببينيد خوك خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه با انجام كارهايي دشوار ، ثروت قابل ملاحظه اي گرد مي آوريد .

7ـ ديدن خوكي چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفيقي مطلوب در زندگي خواهيد داشت .

8ـ اگر خواب ببينيد خوكي در گل و لاي حركت مي كند ، علامت آن است كه معاشريني مردم آزار خواهيد داشت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه دوستي حسود ولي ثروتمند خواهد يافت .

 

تعبير خواب خون

1ـ ديدن لكه هاي خون بر لباس ، نشانة دشمناني است كه مي خواهند از موفقيتي كه شما در شغل خود بدست آورده ايد ، جلوگيري كنند.

2ـ ديدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد كه بايد از دوستان ناپسند بپرهيزيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از زخمي خون جاري است ، نشانة بيماري جسمي است و ممكن است در اثر شراكت با افرادي بيگانه در كار خود شكست بخوريد .

4ـ ديدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بيشتر مراقب رفتار خود نباشيد ، بدشانسي قريب الوقوعي در پيش خواهيد داشت .

 

تعبير خواب خيابان

1ـ اگر خواب ببينيد در خياباني راه مي رويد ، نشانة آن است كه تقريباً از رسيدن به هدفي كه خواهانش   هستيد ، نوميد خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در شهري دوردست در خياباني آشنا راه مي رويد ، نشانة آن است كه به سفري خواهيد رفت اما سودي كه انتظار داشتيد از طريق اين سفر به دست بياوريد به دست نخواهيد آورد .

3ـ اگر خواب ببينيد هنگام عبور از خياباني از حملة جنايت كاري هراسانيد ، نشانة آن است كه براي پيش بردن كارهايتان دست به كار خطرناكي مي زنيد .

 

تعبير خواب خيار

1ـ ديدن خيار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختي و بركت و فراواني است .

2ـ اگر بيماري خواب ببيند خيار به او تعارف مي كنند ، نشانة آن است كه بزودي بيماري او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلي اين خواب را ببيند ، دلالت بر تغييرات دلپذير در زندگي او دارد .

 

تعبير خواب خياط

1ـ ديدن خياط در خواب ، نشانة آن است كه براي رفتن به مسافرت با نگرانيهايي مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد با خياطي جروبحث مي كنيد ، نشانة آن است كه نتايج طرح شما مأيوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد خياطي براي دوختن لباسي ، با متر اندازه هاي شما را مي گيرد ، نشانة آن است كه با اطرافيان خود ناسازگاريهايي پيدا خواهيد كرد .

 

تعبير خواب خيس شدن

1ـ اگر خواب ببينيد لباسهايتان خيس شده است ، علامت آن است كه براي لذت بردن از امري متحمل زيان خواهيد شد . بايد از افراد چرب زبان و متملق دوري كنيد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند خيس آب شده است ، علامت آن است كه با مردي متأهل به كاري رسوايي آميز تن مي دهد .

+ نوشته شده توسط فالگیر در شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت ۱۸ بعد از ظهر |