تعبير خواب گاري

1ـ اگر خواب ببينيد سوار گاريي شده ايد ، دلالت بر آن دارد كه براي پس انداز تمام اوقات شما صرف كار خواهد شد .

2ـ ديدن گاري در خواب ، نشانة رسيدن خبرهاي بد از طرف دوستان يا خويشان به شما است .

3ـ اگر خواب ببينيد گاري مي رانيد ، نشانة موفقيت در كار و ديگر امور است .

4ـ اگر عاشق و معشوقي خواب ببينند سوار گاريي شده اند ، دلالت بر آن دارد كه عليرغم توطئه هاي ديگران به هم خواهند رسيد .

 

 تعبير خواب گاز

1ـ استشمام بوي گاز در خواب ، علامت آن است كه بدبيني شما نسبت به ديگران باعث مي شود با آنها رفتار ناعادلانه اي كنيد . بعدها از رفتار خود پشيمان خواهيد شد . اگر از بوي گاز در خواب احساس خفگي كنيد ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاري و ولخرجي به دردسر خواهيد افتاد . اما اگر در خواب بتوانيد از شير بوي گاز خود را رها سازيد ، علامت آن است كه بي آنكه خود بدانيد دشمناني داريد اگر متوجه آنا نشويد شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ بستن شير گاز در خواب ، نشانة آن است كه با بي رحمي شادي خود را تباه مي سازيد . روشن كردن گاز در خواب ، علامت آن است كه راهي براي فرار از بدبختي خواهيد يافت .

 

 تعبير خواب گاو

اگر خواب ببينيد گاوها آمادة شير دادن هستند ، نشانة رسيدن به تمامي اميد هاست .

 

 تعبير خواب  گاو صندوق

1ـ ديدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ايمن بودن از زيانها و امور نوميدانه است .

2ـ اگر خواب ببينيد مي كوشيد رمز قفل گاوصندوق را كشف كنيد ، علامت آن است كه بخاطر اينكه نقشه هايتان به سرعت به ثمر نمي رسد ، مي ترسيد همة آنها نقش بر آب شود .

3ـ ديدن يك گاوصندوق خالي در خواب ، علامت آن است كه نوميد و دلسرد خواهيد شد .

 

 تعبير خواب گچ

1ـ اگر خواب ببينيد ديوارها را گچ كاري مي كنيد ، علامت آن است كه به پيروزي قطعي در زندگي دست نخواهيد يافت .

2ـ اگر خواب ببينيد گچ بر روي شما مي ريزد ، علامت آن است كه با مصيبتي تمام و كمال رو در رو خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد گچ كاران مشغول كار هستند ، علامت آن است كه به حد كافي درآمد خواهيد داشت تا بتوانيد آسوده زندگي كنيد .

 

 تعبير خواب گذرنامه

1ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه دوستان بي وفا در رابطه به موضوعي مهم به شما دروغ مي گويند .

2ـ اگر خواب ببينيد گذرنامه شما را سوراخ مي كنند ، علامت آن است كه بر مشكلات غلبه مي يابيد و به مقام مهمي دست مي يابيد .

 

 تعبير خواب گربه

 1ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را نمي توانيد از خود دور كنيد ، نشانة بدبختي است .

2ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله ورمي شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربياورند .

3ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را از خود مي رانيد ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .

4ـ اگر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ، و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ، اما اگر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف را از خود مي رانيد ، نشانة آن است كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شود .

5ـ شنيدن صداي گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار است .

6ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما چنگ مي زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ، از چنگ شما بيرون مي آورد .

7ـ اگر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده است ، نشانة آن است كه ديگران به او خيانت مي كنند .

8ـ خواب گربه مفيد و تميز ، نشانة‌ زيان مالي است .

9ـ اگر تاجري در خواب گربه ببيند ، نشانة آن است كه بايد در تجارت تلاش بيشتري به خرج بدهد . رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او را در هم بريزند .

10ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است .

 

 تعبير خواب گرداب

ديدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطري بزرگ است . اگر مراقب خود نباشيد ، دشمنان به شهرت شما آسيب خواهند ساخت .

 

 تعبير خواب گردباد

1ـ اگر خواب ببينيد ميان تندبادي قرار گرفته ايد ، علامت آن است كه براي ثروتمند شدن نقشه هايي خواهيد كشيد اما تمام طرحها و نقشه هايتان با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ ديدن گردباد در خواب ، علامت آن است كه مدتي طولاني با مصيبتي كشمكش خواهيد داشت . دوستان در كمال خونسردي و بي تفاوتي با شما رفتار خواهند كرد .

 

 تعبير خواب گردن

1ـ‌ اگر در خواب گردن خود را ببينيد ، نشانة آن است كه ناراحتيهاي موجود ، بر كار و روابط خانوادگي شما تأثير نامطلوب خواهد گذاشت .

2ـ اگر در خواب از گردن كسي تعريف كنيد ، نشانة آن است كه عشق به ماديات باعث شكستن پيمانهاي خانوادگي خواهد شد .

3ـ اگر زني خواب ببيند گردنش چون گردن مردان كلفت شده است ، نشانة آن است كه اگر بر خود مسلط نشود زني غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

 

 تعبير خواب گردنبند

1ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش گردنبندي به گردن او مي اندازد ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزنداني سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببيند گردنبند را گم كرده است ، علامت آن است كه اندوه در زندگي او راه مي يابد .

2ـ اگر مردي خواب ببيند نامزدش گردنبندِ نامزدي را به او پس مي دهد ، نشانة آن است كه با حوادثي مأيوس كننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاري ناپسند خواهد كرد .

3ـ اگر زني خواب ببيند گردنبند خود را مي شكند ، نشانة آن است كه با همسري ازدواج خواهد كرد كه عاشق تغيير و تحول در زندگي است .

 

 تعبير خواب گردو

1ـ خوردن گردو در خواب ، علامت آن است كه يكي از باارزش ترين نقشه هايتان عملي مي شود .

2ـ اگر گردوها را لابلاي برگهاي درختان ببينيد ، نشانة آن است كه زندگي اي لبريز از صلح و صفا خواهيد داشت و عمري طولاني در انتظار شما خواهد بود .

3ـ ديدن گردوهاي پوك در خواب ، علامت آن است كه در حرفه و شغل خود شكست خواهيد خورد .

4ـ اگر خواب ببينيد به سختي مي توانيد گردوها را بشكنيد ، نشانة آن است كه بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات و صرف هزينه هاي بسيار به توفيق و پيروزي خواهيد رسيد .

5ـ اگر خواب ببينيد گردويي كه مي شكنيد ، مغزي خراب دارد ، علامت آن است كه اميدها و آرزوهاي شما به تلخي و تأسف مبدل مي گردد .

6ـ اگر خواب ببينيد از پاي درختان گردو جمع مي كنيد ، نشانة آن است كه مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهيد گرفت و دست به كارهايي موفقيت آميز خواهيد زد .

 

 تعبير خواب گرگ

1ـ ديدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه يكي از زيردستان اسرار شما را فاش مي كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد گرگي را مي كشيد ، علامت آن است كه دشمنان موذي خود را شكست خواهيد داد .

3ـ شنيدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادي نهاني ، شما را در رقابتي صادقانه ، به شكست مي كشاند .

 

 تعبير خواب گرما

اگر در خواب احساس كنيد از گرما عاجز شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر نيرنگ يك دوست طرحهاي شما به شكست مي انجامد .

 

 تعبير خواب گرمابه

1ـ اگر خواب ببينيد به گرمابه رفته ايد ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوي سعادت خواهيد رفت .

2ـ اگر خواب ببينيد كساني در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است كه دوستاني دلپذير همراه شما خواهند بود .

 

 تعبير خواب گرو

1ـ اگر خواب ببينيد ثروت خود را گرو مي گذاريد ، نشانة آن است كه در آستانة زيان مالي قرار گرفته ايد .

2ـ گرو گذاشتن يا گرو گرفتن چيزي در خواب ، علامت قدرت مالي براي پرداخت قروض است .

3ـ اگر خواب ببينيد مشغول بررسي چك و سفته هايي هستيد كه از ديگران به عنوان گرو گرفته ايد ، نشانة آن است كه براي پيشرفت در زندگي امكانات زيادي در اختيار شما خواهد بود .

 

 تعبير خواب گره

ديدن گره در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما دچار پيچيدگي هايي مي شود كه به سختي قادر به حل آن خواهيد شد .

 

 تعبير خواب گريستن

1ـ گريستن در خواب ، علامت آن است كه بين افراد خانوادة شما خبرهايي غم انگيز منتشر خواهد شد .

2ـ اگر در خواب ديگران را در حال گريستن ببينيد ، علامت آن است كه پس از جدايي غم انگيز ، با كسي آشتي خواهيد كرد .

3ـ اگر دختري ديگران را در حال گريستن ببيند ، علامت آن است كه تنها با از خود گذشتگي به محبوب خود خواهد رسيد .

4ـ اگر تاجري در خواب ديگران را در حال گريستن ببيند ، علامت آن است كه در امور تجارت ورشكست خواهد شد .

 

 تعبير خواب گزيدن

1ـ اگر خواب ببينيد حشره اي شما را مي گزد ، نشانة آن است كه به شر و نكبت دچار خواهيد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند حشره اي او را نيش زده است ، نشانة آن است كه از اعتماد بيش از حد به مردان پشيمان خواهد شد .

 

 تعبير خواب گِل

1ـ ديدن گِل در خواب ، نشانة ناتواني در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

2ـ اگر خواب ببينيد ساحلي گِلي را حفر مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه تسليم خواسته هاي دشمنان خود خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد در حين حفر زميني خاكي به گِل مي رسيد ، علامت آن است كه حوادث غيرمنتظره شما را از پيشرفت در شغل جديد ، باز مي دارد .

4ـ اگر زنان در خواب گِل ببينند ، دلالت بر آن دارد كه در امور عشقي ، اجتماعي و كار با سردر گمي روبرو خواهند شد .

 

 تعبير خواب ُگل

1ـ ديدن باغي در ُگل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .

2ـ ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .

3ـ ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است .

4ـ اگر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .

5ـ اگر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد .

 

 تعبير خواب گلابي

1ـ خوردن گلابي در خواب ، نشانة كسب توفيقي اندك در زندگي و تحليل رفتن سلامت است .

2ـ اگر خواب ببينيد از گلابي طلايي رنگي كه از شاخة درخت آويخته است تعريف مي كنيد ، علامت آن است كه شانس و اقبالتان در زندگي از قبل اميدواركننده تر خواهيد شد .

3ـ چيدن گلابي در خواب ، علامت آن است كه بعد از نوميدي اتفاقات دلپذيري برايتان رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببينيد از گلابي كمپوت درست مي كنيد ، نشانة آن است كه از نظر فكري تغيير خواهيد يافت .

5ـ پختن گلابي در خواب ، نشانة داشتن روابط عاشقانه كم دوام است .

 

 تعبير خواب ُگلخانه

ديدن  گلخانه در خواب ، علامت آن است كه با گوش سپردن به تملق و چاپلوسي ديگران موقعيت خود را در معرض نابودي قرار مي دهيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه با مشكلاتي روبرو خواهد شد كه شايد منجربه بي آبرويي او مي شود .

 

 تعبير خواب گلدان

1ـ ديدن گلدان در خواب ، علامت آن است كه در برخي از امور زندگي توفيق مي يابيد و در برخي از امور ديگر شكست مي خوريد .

2ـ ديدن گلدان شكسته در خواب ، علامت آن است كه به خاطر امري مضطرب و پريشان خواهيد داشت .

 

 تعبير خواب گلف

اگر خواب ببينيد مشغول بازي گلف يا تماشاي اين بازي هستيد ، نشانة آن است كه در كسب لذتي افراط مي كنيد . باختن در بازي گلف ، علامت آن است كه فردي نادان شما را تحقير خواهد كرد .

 

 تعبير خواب گل كلم

1ـ اگر خواب ببينيد گل كلم مي خوريد ، نشانة آن است كه بخاطر كوتاهي در انجام وظيفه مورد سرزنش قرار خواهيد گرفت .

2ـ ديدن گل كلم در حال رشد ، نشانة آن است كه پس از شكست و ناكامي آينده اي درخشان خواهيد داشت .

3ـ اگر دختري در باغ ، گل كلم ببيند ، علامت آن است كه بخاطر حرفهاي پدر و مادرش ازدواج مي كند ، نه با ارادة خود .

 

 تعبير خواب گلو

1ـ ديدن گلويي زيبا در خواب ، نشانة يافتن مقامي بالاتر در زندگي است .

2ـ اگر خواب ببينيد گلوي شما درد مي كند ، نشانة آن است كه هنگام ارزيابي دوست خود ، متوجه مي شويد كه او شما را فريب داده است .

 

 تعبير خواب گمرك

1ـ ديدن ادارة گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمي دارد .

2ـ اگر خواب ببينيد داخل ادارة گمرك مي شويد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به مقامي تلاش مي كنيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از ادارة گمرك بيرون مي آييد ، دلالت بر از دست دادن مقام يا شكست در كارهاي تجاري دارد .

 

 تعبير خواب گنبد

1ـ اگر خواب ببينيد از روي گنبد ساختماني به منظرة غريبي چشم دوخته ايد ، علامت آن است كه تغيير خوشايندي در زندگي پديد مي آيد و ميان بيگانگان به مقامي افتخارآميز دست مي يابيد .

2ـ اگر در خواب از فاصلة دوري گنبدي ببينيد ، نشانة آن است كه هرگز به انتهاي جادة آرزوها نمي رسيد .

 

 تعبير خواب گنج

1ـ يافتن گنج در خواب ، علامت آن است كه ناگهان به ثروتي دست خواهيد يافت .

2ـ گم كردن گنج در خواب ، علامت آن است كه دوستان شما را ترك خواهند كرد .

 

 تعبير خواب گنجشك

1ـ ديدن گنجشك در خواب ، نشانة آن است كه زندگي شما لبريز از عشق و آسايش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهاي غم انگيز ديگران گوش مي سپارد و با بخشندگي به ديگران ، محبوبيتي به دست مي آوريد .

2ـ ديدن گنجشكي زخمي در خواب ، نشانة اضطراب و پريشان خاطر شدن است .

 

 تعبير خواب گندم

1ـ‌ ديدن مزارع وسيع در خواب ، علامت آن است كه سودي كلان از تجارت و كارهاي خود به دست خواهيد آورد .

2ـ ديدن گندمهاي رسيده و آمادة برداشت در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي حتمي دست مي يابيد و با عشق زندگي خود را ادامه مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد دانه هاي درشت گندم را در خرمن كوب مي ريزيد ، علامت آن است كه درِ سعادت به روي شما گشوده خواهد شد .

4ـ ديدن كيسه هاي گندم در خواب ، علامت آن است كه به زودي به اوج پيروزي و موفقيت خواهيد رسيد .

5ـ اگر خواب ببينيد ، گندمها ، در انبار خيس شده اند ، علامت آن است كه منافع شما به دست دشمنان تباه مي گردد .

6ـ خوردن جوانة گندم در خواب ، علامت آن است كه براي رسيدن به حق خود به سختي تلاش مي كنيد و سرانجام آن را به دست مي آوريد .

7ـ اگر خواب ببينيد هنگام بالا رفتن از تپه اي پوشيده از گندم ، ساقه ها را مي گيرد و خود را بالا مي كشيد ، علامت آن است كه از سعادتي بزرگ بهره مند مي شويد ، و به مقامي ويژه دست مي يابيد .

 

 تعبير خواب گوجه فرنگي

1ـ خوردن گوجه فرنگي در خواب ، نشانة آن است كه به سلامتي كامل دست خواهيد يافت .

2ـ ديدن گوجه فرنگي هاي درشت در خواب ، نشانة آن است كه محيط خانوادگي شما لبريز از شادماني و نشاط خواهد شد .

3ـ اگر دختري در خواب گوجه فرنگي هاي رسيده ببيند ، نشانة آن است كه هنگام ازدواج ، شادماني بزرگي او را فرا خواهد گرفت .

 

 تعبير خواب گور

1ـ اگر خواب ببينيد گوري تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط ديگران متحمل رنج و عذاب مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد از روي قبرها راه مي رويد ، علامت مرگ غيرطبيعي و يا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبري خالي نگاه كنيد ، نشانة نوميدي و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج آوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .

5ـ ديدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشيد دشمنان با زيركي شما را دچار مصيبتي خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد ، علامت آن است كه به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند . اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه مي كنيد ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريي نتيجة مطلوبي به دست مي آوريد .

7ـ اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .

8ـ اگر زني خواب ببيند ناگاه تاريكي بر قبرستان فرو مي افتد . جايي براي خواب نمي يابد مگر قبري كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد .

9ـ ديدن زمين لم يزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهايش گل و سبزه اي روييده است ، علامت آن است كه اگر مسئوليتي به اندازة تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .

10ـ ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأيوس كننده است .

 

 تعبير خواب گورخر

1ـ ديدن گورخر در خواب ، نشانة آن است كه به كارهاي متنوع علاقمند خواهيد شد .

2ـ ديدن گورخر وحشي در خواب ، نشانة آن است كه به راهي پا خواهيد گذاشت كه هنگام پايان آن چندان خرسند نخواهيد بود .

 

 تعبير خواب گوركن

خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختيها به خوشبختي دست خواهيد يافت .

 

 تعبير خواب گوزن

1ـ ديدن گوزن در خواب ، علامت يافتن دوستاني درستكار و حقيقي است .

2ـ اگر فرد جواني در خواب گوزن ببيند ، علامت وفاداري در عشق است .

 

 تعبير خواب گوژپشت

ديدن گوژپشت در خواب ، نشانة شكستهاي غيرقابل پيش بيني است .

 

 تعبير خواب گوسفند

1ـ چيدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهاي خود سود فراواني به دست خواهيد آورد .

2ـ ديدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادماني و سود فراواني دست خواهند يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد گوسفندان گله اي مريض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملي شدن نقشه هايتان نوميد خواهيد شد .

4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را ناديده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .

 

 تعبير خواب گوشت

اگر زني گوشت خام در خواب ببيند ، علامت آن است كه براي رسيدن به اهداف خود با دلسردي روبرو خواهد شد .

اما اگر در خواب گوشت پخته ببيند ، علامت آن است كه ديگران به آنچه او دوست مي دارد ، دست خواهند يافت .

 

 تعبير خواب گوشواره

1ـ ديدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است كه خبرهايي مطلوب در انتظار شماست و شغلي خوب بدست خواهيد آورد .

2ـ ديدن گوشوارة شكسته در خواب ، نشانة بيان حرفهاي پوچ و بيهوده بر عليه شماست .

 

 تعبير خواب گوشي معاينه

ديدن گوشي معاينه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و اميدهاي شما نقش بر آب خواهد شد .

 

 تعبير خواب گوگرد

1ـ ديدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخي زننده اي زندگي شما را تهديد به نابودي خواهد كرد . بايد در معاملات خود با ديگران نهايت احتياط را به خرج بدهيد .

2ـ ديدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه بيشتر نگراني هاي شما ناشي از ثروت اندوزي است .

3ـ خوردن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه از سلامتي كامل برخوردار خواهيد شد .

 

 تعبير خواب گوهر

ديدن گوهر در خواب ، علامت آن است كه در امور عاطفي و حرفة خود اقبال خوبي خواهيد داشت .

 

 تعبير خواب گهواره

1ـ اگر خواب ببينيد در گهواره ، نوزادِ زيبايي خفته است ، نشانة خوشبخت شدن و محبت به كودكان است .

2ـ اگر خواب ببينيد كودك خود را در گهواره اي تاب مي دهيد ، نشانة آن است كه يكي از اعضاي خانواده به بيماريي سخت مبتلا خواهد شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند گهواره اي تكان مي دهد ، نشانة بي آبرويي است . بايد مراقب حرفهاي پوچ مردم باشيد .

 

 تعبير خواب گياهان

1ـ ديدن گياهان در خواب ، نشانة آن است كه در آينده نگرانيهايي به سراغ شما مي آيد .

2ـ ديدن گياهان سمي در خواب ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد .

3ـ ديدن گياهان دارويي در خواب ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي در كنار شما خواهند بود و از زندگي و كار خود راضي خواهيد بود .

 

 تعبير خواب گيتار

1ـ اگر خواب ببينيد گيتاري داريد يا مشغول نواختن گيتار هستيد ، علامت آن است كه دوستان با شادي گرد هم جمع مي آيند و روابط كاملي با هم برقرار مي كنند .

2ـ اگر دختري در خواب احساس كند سيم گيتارش از نت خارج شده است يا بدنة گيتارش شكسته است ، نشانة آن است كه در روابط عاطفي مأيوس و نوميد خواهد شد .

3ـ اگر در خواب نواي سحرآميز گيتار را بشنويد ، نشانة آن است كه وسوسه هاي شيطان شما را تهديد مي كند . بايد نسبت به چرب زباني و ملايمتهاي دروغي ديگران بي تفاوت باشيد .

4ـ اگر خواب ببينيد گيتار مي نوازيد ، علامت آن است كه روابط افراد خانواده تان همواره بر اساس تفاهم است .

 

 تعبير خواب گيلاس

1ـ ديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد .

2ـ خوردن گيلاس در خواب ، علامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد .

3ـ ديدن گيلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختي نزديك شما است .

+ نوشته شده توسط فالگیر در پنجشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت ۱۵ بعد از ظهر |